Науковий ступінь:
кандидат біологічних наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
професор кафедри ботаніки, деревинознавства
та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:
E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився 6 липня 1937 року у с. Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської обл.
Освіта вища. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут – «лісове господарство».
Кваліфікація – інженер.
Наукова ступінь – кандидат біологічних наук.
Спеціальність – ботаніка.
Кандидатська дисертація захищена у 1974 році у Ленінградській лісотехнічній академії.
Вчене звання – доцент, посада – професор кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу. Вчене звання присвоєне по кафедрі ботаніки та деревинознавства.
З 1967 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.
Нагороджений знаками “Відмінник освіти”, “Петро Могила” та “20-річчя Львівської обласної ради 1 демократичного скликання”.

Основні наукові інтереси

Вплив лісорослинних умов на анатомію та фізико-механічні властивості деревини. Кваліметрія промислової деревинної сировини. Біометрія, селекція, вирощування та збереження дерев із декоративною деревиною та оцінка їх якості. Лісова сертифікація та стале ведення лісового господарства. Здійснюю керівництво дипломними роботами з цих проблем.

Дисципліни, що викладає

Деревинознавство і лісове товарознавство.

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

  • Сопушинський І.М. Практикум з деревинознавства: метод. вказ. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – 127 с.
  • Вінтонів І.С. Анатомія деревини: метод. вказ. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, А. Тайшінґер. – Львів: Апріорі, 2008. – 42 с.
  • Програма для тестування і навчання студентів факультету лісового господарства ХНАУ і НЛТУ [Електронний ресурс] / В.Г. Ємельянов, О.С. Погорєлов, І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів – Харків, 2008.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
  • Вінтонів І.С. Деревинознавство: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, А. Тайшінґер. – [2-е вид.]. – Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.

Наукові статті:

  • Вінтонів І.С. Поняття густини і щільності деревини / І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, Р.В. Вінтонів // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. − Вип. 22.7. – С. 62-66.
  • Винтонив И. С. Некоторые особенности строения явора с декоративно – резонансной древесиной (Acer pseudoplatanus L.) / И. С. Винтонив, И. Н. Сопушинский, Р. В. Винтонив // Структурные и функциональные отклонения от нормального роста и развития растений под воздействием факторов среды: междунар. науч.-техн. конф., 20-24 июн. 2011 г. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. – С. 368-372.
  • Sopushynskyy I. Wood Density of Fraxinus excelsior L. in Context its Volumetric Porosity / I. Sopushynskyy, I. Vintoniv // Hardwood Science and Technology: The 4th Conference on Hardwood Research and Utilisation in Europe 2010, 17-18 May 2010: proceedings. – Sopron: University of West Hungary Press, 2010. – P. 10-13.