Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився у м. Львові.
Освіта вища. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «лісове господарство».
Кваліфікація – інженер.
Наукова ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.
Спеціальність – 06.03.01 – лісові культури, селекція, насінництво.
Кандидатська дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Українського державного лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України) у 1999 році.
Вчене звання – доцент, посада – доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.
Вчене звання присвоєне по кафедрі ботаніки, деревинознавства та неде-ревних ресурсів лісу НЛТУ України.
З 1993 року ‒ в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженер НДС, провідний інженер НДС, молодший науковий співробітник НДС, аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Адаптація дендрофлори в антропогенних умовах, її раціональне використання та охорона.

Дисципліни, що викладає

Дендрологія, біологія, ботаніка

Основні наукові праці

Навчальні посібники, підручники:

 • Нормативно-довідкові матеріали з недеревної продукції лісу [Текст] / За ред. В. П. Рябчука. — Львів : ВМС, 2000. — 130 с.
 • Словник таксономічних назв деревних рослин [Текст] / [А. І. Ів-ченко, М. Й. Мазепа , Ю. А. Мельник та ін.] ; за ред. В. П. Кучерявого. — Львів : Світ, 2001. — 148 с.

Методична література:

 • Визначник деревно-чагарникових видів за плодами, шишками та насінинами (методичні вказівки) [Текст] / Ю. А. Мельник. — Львів : ВМС, 2002. — 70 с.
 • Лісове плодівництво : Конспект лекцій [Текст] / [В. П. Рябчук, В. Я. Заячук, Ю. А. Мельник] ; за ред. В. П. Рябчука. — Львів : УкрДЛТУ, 2003. — 130 с.
 • Шовган А. Д. Біологія. Дендрологія з основами екології рослин: Конспект лекцій [Текст] / А. Д. Шовган, Ю. А. Мельник. — Львів : Ук-рДЛТУ, 2004. — 96 с.
 • Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт з дисцип-ліни “Дендрологія” для студентів заочного факультету напряму 1304 — “Лісове і садово-паркове господарство” / А. Д. Шовган, Ю. А. Мельник ; Нац. лісотех. унів. України. — Львів : НЛТУ України, 2008. — 30 с.

Наукові статті:

 • Фактори плодоношення дикорослих деревно-чагарникових видів заходу України / Ю. А. Мельник // Міжвід. наук.-техн. збірник: Лісове г-во, лісова, паперова і деревообробна пром-сть. — Львів : НЛТУ України. — 2006. — Вип. 30. — С. 113-121.
 • Стан дендрофлори Левандівського парку міста Львова / Ю. А. Мельник, Г. Г. Гриник, А. С. Мельник // Наук. вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ України. — 2009, Вип. 19.2. — С. 53-59.
 • Інтродуценти Східно-Азійської флори судинних рослин в умовах Заходу України / Ю. А. Мельник, А. С. Мельник, О. О. Єфремова, І. Г. Мелешко, Т. М. Чуйко // Наук. вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ України. — 2010, Вип. 20.3. — С. 8-13.
 • Хвойні дерева – заповідні об’єкти м. Львова / Ю. А. Мельник, А. С. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. — Львів : РВВ НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.15. — С. 17-21.
 • Стан дендрофлори Басівського дендропарку ДП “Львівське лісове господарство” / Ю. А. Мельник, А. Д. Шовган, А. С. Мельник // Науко-вий вісник НЛТУ України : Урбанізаційні процеси в гірських ландшаф-тах і шляхи їхнього регулювання. — Львів : РВВ НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.16. — С. 268-274.