Криницький Григорій Томкович

 

Нуковий ступінь:
доктор біологічних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри лісівництва, професор кафедри лісівництва НЛТУ України
Номер телефону:
(032) 237-89-05 (032) 237-95-27 Факс: (032) 237-89-05
 

 

Коротка біографічна довідка

У 1969 році закінчив лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту за спеціальністю “Лісове господарство”. З 1970 р. по 1972 р. працював інженером і науковим співробітником науково-дослідної групи кафедри лісівництва ЛЛТІ. У 1972-1975 рр. навчався в аспірантурі при цій же кафедрі. В 1976 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження зв’язку метаболічних електропотенціалів із життєвістю підросту деревних рослин”. З цього ж року працює в ЛЛТІ: спочатку науковим співробітником, з 1978 р. – старшим викладачем, з 1980 р. – доцентом, а з 1983 р. – завідувачем кафедри дендрології і деревинознавства. У 1991 р. обирається деканом лісогосподарського факультету, а з 1994 р. до цього часу працює проректором з наукової роботи УкрДЛТУ (нині – Національного лісотехнічного університету України) і завідувачем кафедри лісівництва.

Докторську дисертацію на тему “Морфофізіологічні основи селекції деревних рослин” захистив у 1993 р., вчене звання професора отримав у 1994 р., почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” – у 2005 р.

Основні наукові інтереси

Г.Т. Криницький – фахівець у галузі лісівництва, фізіології деревних рослин, лісової селекції, професор, доктор біологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

Наукові праці Г.Т. Криницького присвячені дослідженню електрофізіологічних процесів у деревних рослин, розкриттю закономірностей сукцесійного розвитку молодняків на зрубах, вивченню фізіолого-біохімічних аспектів життєдіяльності деревних рослин, виявленню індивідуальних особливостей насіннєношення дерев.

Ним розроблені теоретичні і методичні основи нового морфофізіологічного напрямку в лісовій селекції, біоелектричний метод дослідження життєвості дерев, опрацьована морфофізіологічна концепція триступеневого селекційного відбору дерев, розроблена шкала виявлення високопродуктивних дерев за фізіолого-біохімічними показниками.

Г.Т. Криницьким розвинуто уявлення про молодий ліс як незрівноважену систему, що швидко розвивається, описані системні принципи його структурно-функціональної організації. Ним вперше в умовах Львівського Розточчя проведені комплексні морфофізіологічні дослідження росту і збереженості географічних культур сосни звичайної, на площі 200 га в Закарпатті і Прикарпатті розпочато інтродукцію ялиці великої – швидкорослої породи Північної Америки.

Близько п’ятнадцяти років Г.Т. Криницький вивчає пострадіаційні закономірності росту і розвитку деревних рослин в зоні відчуження Чорнобильської АЕС з метою розробки генетико-селекційних засад підвищення стійкості лісостанів на радіоактивно забруднених територіях.

У соснових, дубових, букових, смереково-ялицево-букових лісостанах Львівського і Тернопільського обласних управлінь лісового і мисливського господарства під керівництвом проф. Г.Т. Криницького закладено вісім науково-виробничих стаціонарів з метою розробки рекомендацій з поступового переведення лісового господарства на вибіркову систему господарювання, вирощування різновікових мішаних деревостанів з багатоярусною, вертикально зімкнутою структурою на основі природного насінного поновлення.

Проф. Г.Т. Криницький автор і співавтор понад 270 наукових праць, у т.ч. п’яти монографій, двох навчальних посібників, шести препринтів, восьми методичних рекомендацій, одного авторського свідоцтва на винаходи та двох патентів, підготував 6 докторантів і 10 кандидатів наук. З 1978р. по 1995р. з студентами лісогосподарського факультету проводив заняття з фізіології рослин, а з 1995р. читає лекції з лісознавства. Дванадцять років очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій, заступник голови науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з вищої освіти за професійним спрямуванням „Лісове і садово-паркове господарство” та „Лісозаготівля”, член експертної ради з харчової і легкої промисловості при Державній акредитаційній комісії України, член редколегій низки наукових журналів і збірників наукових праць, перший віце-президент Лісівничої академії наук України. Нагороджений знаком “Відмінник освіти України”( 1995р.), “Відмінник лісового господарства” (2004 p.) та „Почесний лісівник України” (2009 р.).

Дисципліни

Фізіологія рослин, лісознавство

Основні наукові праці

Навчальні посібники, підручники:

  • Бондаренко В.Д. Стратегія і тактика природоохоронної діяльності лісового заповідника [В.Д. Бондаренко, Г.Т. Криницький, В.О. Крамарець та ін.]. – Львів: Сполом, 2006. – 408 с.
  • Криницький Г.Т. Букові ліси Західного Поділля / Г.Т. Криницький, І.М. Попадинець, В.Д. Бондаренко. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 168 с.
  • Криницький Г.Т., Гут Р.Т. Терпеноїди як фізіологічні тести спадкової основи хвойних: Препринт / ІСДО. – Київ: 1995. – 56 с.

Наукові статті:

  • Криницький Г.Т. Морфофізіологічні основи збереження і відтворення кедрових лісів в Українських Карпатах // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА. – 2004. – Вип. 106. – С. 181-189.
  • Криницький Г.Т. Електрофізіологічні дослідження деревних рослин в Україні // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. – К.: Укр. Фітосоц. Центр. – 2001. -Том 2. – С. 233-237.