Заїка Володимир Костянтинович

 

Нуковий ступінь:
доктор біологічних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
професор кафедри лісівництва НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

У 1987 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вищу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

Заїка В.К. з 1987 по 1994 роки працював на посадах молодшого наукового, наукового і старшого наукового співробітника науково-дослідного сектору Львівського лісотехнічного інституту (з 1993 року Український державний лісотехнічний університет) та навчався в аспірантурі (1989-1992 рр.). В 1994 р. був переведений на посаду асистента кафедри лісівництва Українського державного лісотехнічного університету, а в 1998 р. – на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. З 2000 по 2003 рр. навчався в докторантурі при Українському державному лісотехнічному університеті. Після закінчення аспірантури був обраний на посаду доцента, а в 2007 р. – на посаду професора кафедри лісівництва НЛТУ України. Атестат професора отримав у 2012 році.

Наукову ступінь кандидата сільськогосподарських наук отримав у 1995 р. зі спеціальності 06.03.01 – Лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст. Дисертація на тему «Селекційно-екологічні особливості формування півсібсових потомств сосни звичайної в умовах Львівського Розточчя» була захищена в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – НЛТУ України, м. Львів). Вчене звання доцента кафедри лісівництва було присвоєно в 2005 р. Наукову ступінь доктора біологічних наук було присвоєно в 2007 р. зі спеціальності 06.03.03 – Лісознавство і лісівництво. Дисертація на тему «Лісівничо-фізіологічні особливості життєдіяльності соснових насаджень в зоні відчуження Чорнобильської АЕС» була захищена в 2007 р. у Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів).

Основні наукові інтереси

Професор Заїка В.К. є науковим керівником аспірантів та здобувачів з підготовки дисертаційних робіт. За його керівництва здобувачами було захищено п’ять кандидатських дисертаційних робіт. Він також керує студентською науковою роботою. Студенти під його керівництвом представляють наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт та займають призові місця.

Основними напрямками наукової діяльності професора Заїки В.К. є дослідження впливу іонізуючого випромінювання та інших факторв довкілля на життєдіяльність деревних видів і лісових фітоценозів. В процесі наукової роботи було отримано низку нових даних та виявлено деякі закономірності щодо впливу іонізуючого опромінення на сосну звичайну, обґрунтовано методичні підходи до відбору радіорезистентних форм деревних порід на основі різної реакції морфофізіологічних показників дерев на радіаційну дію.

Дисципліни

Професор Заїка В.К. викладає навчальні дисципліни «Фізіологія рослин» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальностей 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» і 101 «Екологія»;  «Радіобіологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальностей 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» і 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; «Радіоекологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія», а також «Ріст рослин» для аспірантів зі спеціальності 205 «Лісове господарство».

Основні наукові праці

Заика В.К., Криницкий Г.Т. Морфофизиологические особенности функционирования сосны обыкновенной на радиационно-загрязненных территориях // Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси “Проблемы радиоэкологии леса. Лес. Человек. Чернобыль”.– Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2004. – Вып. 61. – С. 213-216.

Заїка В.К. Вплив хронічного радіаційного опромінення на формування асиміляційного апарату культур сосни звичайної в районі аварії Чорнобильської АЕС // Науковий вісник НАУ. – 2004. – Вип. 71. – С. 46-53.

Заїка В.К., Криницький Г.Т. Біосинтез терпенових вуглеводнів деревами сосни звичайної в умовах радіаційного впливу // Науковий вісник УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 9-13.

Заїка В.К. Формування соснових насаджень на радіаційно забруднених територіях та лісовідновні процеси у них // Науковий вісник. НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 13-18.

Заїка В., Карпин Н. Морфофізіологічні особливості життєдіяльності видів роду Tilia L. в умовах міського середовища // Біологічні студії / Studia Biologica, 2017. – Том 11, № 3-4. С. 46-47

Заїка В.К., Руденко А.В. Морфофункціональні особливості Pinus sylvestris  L. у лісостанах борів Малого Полясся // Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – Львів: Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2019. – Вип. 19. – С. 11-21.

ZaikaV.,  BondarenkoT. Poziom chlorofilu a i b w liściach krzewȯw podszytowych w grabowo-dȩbowych lasach Lasostepu Ukrainy Zachodnej. Kwartalnik instytutu Badawczego Leśnictwa Lesne Prace Badawcze Forest Research Papers

IBL Sȩkocin Stary. Marzes 2018. S.23-28.

Shalovylo Y.,  Yusypovych  Yur., · Hrunyk  N., · Roman  Iv., · Zaika  V., · Krynytskyy  Hr., · Nesmelova  Ir.,  Kovaleva V. Seed‑derived defensins from Scots pine: structural and functional features. Planta. 2021. 254:129 https://doi.org/10.1007/(s00425-021-03788-w

Сасюк, А.В., Заїка В.К., Павлюк В.В., Матусяк М.В. Поширення і формування підліску в соснових деревостанах Шепетівського Полісся // Сільське господарство та лісівництво, 2022. № 26. С. 160-171. DOI: 10.37128/2707-5826-2022-3-12.

Заїка В.К., Каленюк Ю. С., Криницький Г.Т.,  Матусяк М.В., Прокопчук В.М. Липа серцелиста в грабових дібровах Західного Поділля: Монографія. Вінниця: ТВОРИ, 2021. 192 с.