Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
професор кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України
Номер(и) телефону:
(067) 195-78-36

Коротка біографічна довідка

Народився 13 вересня 1960 р. в с. Яворові Косівського р-ну Івано-Франківської обл. Яворівську середню школу закінчив у 1977 р. із золотою медаллю.
У січні 1978 р. успішно склав вступний екзамен з математики і став студентом заочного відділення Львівського лісотехнічного інституту за спеціальністю “Лісове господарство”. Восени 1979 р. достроково склав сесію за ІІ курс інституту і був призваний на строкову військову службу, яку проходив на посадах рядового та сержантського складу Бакинського, пізніше – Закавказького військового округу ППО. Службу завершив у званні старшого сержанта.
Після служби в армії продовжив трудову діяльність у Верховинському лісокомбінаті на посаді помічника лісничого Верховинського л-ва.
Навчання у Львівському лісотехнічному інституті закінчив у травні 1985 р. із червоним дипломом і був рекомендований рішенням ДЕКу на навчання в аспірантуру.
Протягом аспірантського терміну навчання (1985-1988 р.) завершив написання кандидатської дисертації, яку успішно захистив у березні 1989 р. З цього часу і до початку 1992 року працював на посадах молодшого наукового, наукового, старшого наукового та повідного наукового співробітника науково-дослідного сектору Львівського лісотехнічного інституту.
На початку 1992 р. за конкурсом був обраний на посаду асистента кафедри генетики, лісових культур і деревинознавства, а в 1994 р. – на посаду доцента кафедри лісових культур і деревинознавства Українського державного лісотехнічного університету. З липня 2000 р. і по цей час, у зв’язку з реорганізацією лісогосподарського факультету, працював доцентом, а з 2008 р. – професором кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України.
У березні 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.
Одружений, батько трьох дітей.
Є автором і співавтором близько 200 наукових робіт з проблем лісовідновлення, чотирьох навчальних посібників і двох підручників для ВНЗ з питань лісонасінної, лісорозсадницької та лісокультурної справи, трьох практичних рекомендацій, однієї монографії з питань районування територій та більше десяти науково-методичних розробок для студентів напряму “Лісове і садово-паркове господарство”.

Основні наукові інтереси

Удосконалення та розробка раціональної технології створення і вирощування високопро­дуктивних штучних насаджень за участю аборигенних лісотвірних порід та порід-екзотів; опрацювання теоретичних, методологічних і техноло­гічних засад створення й вирощування плантаційних лісових насаджень як об’єктів невичерпного виробництва енергетичної біомаси; обгрунтування методологічних засад визначення ресурсного потенціалу лісових насаджень; розробка методичних підходів до регіональних районувань територій.

Дисципліни, що викладає

Викладає навчальні дисципліни: на кваліфікаційному рівні «Бакалавр» – «Лісові культури», «Декоративні розсадники», «Лісовідновлення та лісорозведення»; на кваліфікаційному рівні «Магістр» – «Сучасні технології лісокультурного виробництва».

Основні наукові праці

Підручники:

 • Калінін М.І. Лісове коренезнавство : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Калінін М.І., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М. – Львів: УкрДЛТУ, 1998. – 336 с.
 • Лісові культури : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Гордієнко М.І., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М., Маурер В.М.]; за ред. д-ра с.-г. наук проф. М.М. Гузя. – Львів: Камула, 2006. – 608 с.

Навчальні посібники:

 • Дебринюк Ю.М. Лісові культури рівнинної частини західного регіону України : моногр. / Ю.М. Дебринюк, І.І. М’якуш. – Львів: Світ, 1993. – 296 с.
 • Дебринюк Ю.М. Лісові культури. Методи і способи їх створення у типах лісу західного регіону України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]  / Ю.М. Дебринюк. – К.: ІСДОУ, 1994. – 168 с.
 • Лісовирощування в західному регіоні України [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Дебринюк Ю.М., Осмола М.Х., М’якуш І.І., Мельник О.С.]. – Львів: Світ, 1994. – 408 с.
 • Лісове насінництво [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В.]. – Львів: Камула, 1998. – 432 с.

Монографії:

 • Дебринюк Ю.М. Лісокультурне районування Західного Лісостепу України : моногр. / Ю.М. Дебринюк. – Львів: Камула, 2003. – 248 с.

Навчально-методичні публікації:

 • Дебринюк Ю.М. Методичні вказівки для самостійної роботи при розробці курсового проекту з декоративного розсадника студентів напрямку підготовки 090103 «Лісове та садово-паркове господарство» спеціальності 6.04.0103 «Садово-паркове господарство» стаціонарної та заочної форм навчання / Дебринюк Ю.М., Кузьович В.С., М’якуш І.І. – Бережани: БАТІ, 2008. – 87 с.
 • Дебринюк Ю.М. Методичні вказівки з розробки курсового проекту декоративного розсадника для студентів напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» спеціальності «Садово-паркове господарство» стаціонарної та заочної форм навчання  / Ю.М. Дебринюк. – Львів: РВЦ НЛТУ України, 2010. – 84 с.
 • Дебринюк Ю.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з виконання курсової роботи з дисципліни «Лісові культури» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.09010301 «Лісове господарство», напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»  / Ю.М. Дебринюк, Г.Г. Крамарець. – Львів: РВЦ НЛТУ України, 2011. – 40 с.

Наукові статті:

 • Дебринюк Ю.М. Плантаційне лісовирощування: екологічні, технологічні та лісівничі аспекти / Ю.М. Дебринюк, І.П. Соловій // Наук. праці: Лісівнича академія наук України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 10. – С. 48-53.
 • Дебринюк Ю.М. Штучні насадження Larix decidua Mill. як прототип плантаційних лісових культур у західному регіоні України [Електронний ресурс] / Ю.М. Дебринюк // Лісове і садово-паркове господарство. – К.: НУБіП України, 2012. – № 2. – С. 72-88. – Режим доступу до журн.: http://ejournal.studnubip.com/
 • Дебринюк Ю.М. Технологічні аспекти створення і вирощування плантаційних лісових культур  Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco у західному регіоні України / Ю.М. Дебринюк // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2011. – Вип. 118. – С. 142-148.
 • Дебринюк Ю.М. Технологічні аспекти створення і вирощування плантаційних лісових культур ялини європейської у західному регіоні України / Ю.М. Дебринюк // Наук. праці: Лісівнича академія наук України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 9. – С. 90-95
 • Дебринюк Ю.М. Технологія створення і вирощування плантаційних лісових культур модрини широколускатої в західному регіоні України / Ю.М. Дебринюк // Ліс. журн. – 2011. –  №2. – С. 36-39.
 • Дебринюк Ю.М. Всихання смерекових лісів: причини та наслідки / Ю.М. Дебринюк / Наук. вісник: зб. наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту України «Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і шляхи їхнього регулювання». – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.16. – С.32-38.
 • Дебринюк Ю.М. Технологічні аспекти створення і вирощування плантаційних лісових культур Larix decidua Mill. у західному регіоні України / Ю.М. Дебринюк // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування. – К.: НУБіП України, 2010. – Вип. 152. – С.199-210.
 • Дебринюк Ю.М. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев Украинского Расточья / Ю.М. Дебринюк // Вестник МарГТУ. Серия «Лес. Экология. Природопользование». – 2010. – № 2 (9). – С. 36-48.
 • Дебринюк Ю.М. Насадження з коротким оборотом рубки як відновлюване джерело енергії / Ю.М. Дебринюк // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування. – К.: НУБіП України, 2010. – Вип. 147. – С.201-208.
 • Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові насадження як об’єкти невичерпного виробництва енергетичної біомаси / Ю.М. Дебринюк // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116. – С. 170-178.