Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України
Номер(и) телефону:
(032) 239-27-67
E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився 6 травня 1953 року в с.м.т. Чорнобай Черкаської області. Вищу освіту здобув у 1976 р., закінчивши Львівський лісотехнічний інститут (тепер – НЛТУ України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вищу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».
Доктор сільськогосподарських наук з 1996 р. за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство та лісівництво. Дисертація на тему: «Закономірності формування кореневих систем лісоутворюючих порід України» захищена в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – НЛТУ України, м. Львів) у 1996 році. Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. по кафедрі лісових культур і лісової селекції Українського державного лісотехнічного університету.
Науковий шлях професора Гузя М.М. починався із навчання в аспірантурі (1976-1979 рр.) при кафедрі лісових культур і лісових меліорацій ЛЛТІ. У період 1979-1988 рр. Гузь М.М. – асистент цієї ж кафедри, протягом 1988-1993 рр. – доцент кафедри механізації лісорозробок ЛЛТІ, в 1993-1996 рр. – докторант УкрДЛТУ. Після захисту докторської дисертації Гузь М.М. працює на посаді доцента кафедри лісових культур і деревинознавства (1996-1997 рр.), а в період 1997-2000 р. – професором цієї ж кафедри. З 2000 р. і по даний час професор Гузь М.М. завідує кафедрою лісових культур і лісової селекції.

Основні наукові інтереси

Вивчення закономірностей формування кореневих систем деревно-чагарникової рослинності; дослідження росту та стійкості хвойних і листяних інтродуцентів у штучних лісових насадженнях; вивчення особливостей вирощування садивного матеріалу основних лісотвірних та декоративних порід України.

Дисципліни, що викладає

Лісові культури

Основні наукові праці

  • Гузь М.М. Кореневі системи деревних порід Правобережного лісостепу України: Монографія. – К.: Ясмина, 1996. – 145 с.
  • Калінін М.І., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М. Лісове коренезнавство: Під¬ручник для ВНЗ. – Львів: УкрДЛТУ, 1998. – 336 с.
  • Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В. Лісове насінництво: Навч. посібник для ВНЗ. – Львів: Світ, 1998. – 432 с.
  • Гордієнко М.І., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М., Маурер В.М. Лісові культури: Підручник для ВНЗ. – Львів: Камула, 2005. – 608 с.
  • Іванюк А.П., Гузь М.М. Основи землеробства. – Львів: Камула, 2005. – 432 с.
  • Гузь М.М., Дебринюк Ю.М., Гордієнко М.І., Маурер В.М. Програма дисципліни “Лісові культури”. – В кн.: Навчальні програми для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації з напрямку підготовки фахівців 1304 “Лісове і садово-паркове госпо¬дар¬ство”. – Київ-Львів, 2000. – Ч.2. – С.21-32.
  • Гузь М.М., Козак В.В. Сосна жорстка (Pinus rigida Mill.) у лісових культурах західного регіону України. Монографія. – Дрогобич: Коло, 2008. – 206 с.
  • Гузь М.М., Гузь М.М. Сучасний стан та перспективи інтенсифікації вирощування лісового садивного матеріалу /Зб. наук.-техн. праць /Наук. вісник НЛТУ України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.1. – С. 84-90.
  • Гузь М.М., Гречаник Р.М. Поліморфізм та селекція горіха грецького /Зб. наук.-техн. праць/ Наук. вісник НЛТУ України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.6. – С. 74-77.
  • Guz M.M. Current state of spruce stands in Ukrainian Carpathians. – Dendrology. – 2009. – Vol. 61. – P. 33-38.

Професор Гузь М.М. є науковим консультатнтом і співавтором двотомної Української енциклопедії лісівництва (1999, 2007), співавтором «Порадника карпатського лісівника» (2008), співіавтором чотирьох патентів України на корисну модель.