Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
Номер(и) телефону:
(032) 239-27-26

ResearchGate ORCID Google Scholar

Коротка біографічна довідка

Народився 14 травня 1981 р. у м. Ківерці Волинської області. У 2003 р. закінчив лісогосподарський факультет Українського державного лісотехнічного університету (УкрДЛТУ) за спеціальністю “Лісове господарство” з присвоєнням кваліфікації інженера лісового господарства. Працював інженером-таксатором у Львівській державній лісовпорядній експедиції. Аспірант УкрДЛТУ з 2004 р., асистент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування з 2008 р., науковий співробітник науково-дослідного сектору, заступник декана лісогосподарського факультету. У 2008 році успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.02 “Лісовпорядкування та лісова таксація”. З травня 2012 р. – старший викладач, а з березня 2013 р. – доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування. 26 червня 2014 року Рішенням Атестаційної Колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри лісової таксації та лісовпорядкування.

Основні наукові інтереси

Використання матеріалів дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій для інвентаризації лісових насаджень.

Дисципліни, що викладає

Дистанційне зондування в лісовому господарстві, Лісоуправління, Інженерна геодезія.

Основні наукові праці

  • Миклуш С.І. Дистанційне зондування Землі в лісовому господарстві : навч. посіб. / С.І. Миклуш, С.А. Гаврилюк, О.Г. Часковський. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 324 с. (18,8 др.арк.).
  • Havrylyuk S.A. Realization of statistical inventory of the virgin beech forest in Uholsko-Shyrokoluzhanskyi massif // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість (Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry) : міжвідомчий науково-технічний збірник / Havrylyuk S.A., Khomyuk A.P. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 37.2. – С.38-41.
  • Myklush S.I., Chaskovskyy O.H., Havrylyuk S.A.,Karabchuk D.Y. Data classification of multisensoral remote sensing images in forest type evaluation // FORUMCARPATICUM 2014 “LocalResponsestoGlobalChallenges”: Conferenceabstract. September 16-18, 2014, Lviv, Ukraine. – P. 105.
  • Миклуш С.І.,Часковський О.Г., Гаврилюк С.А. Дешифрування різнопланових космічних знімків для оцінки груп порід // Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 11. – С.144-150.
  • Часковський О.Г., Гаврилюк С.А., Щадило Я.С. Дешифрування вкритих лісовою рослинністю земель за групами порід з використанням різнопланових космічних знімків // Геоінформаційні системи та інформаційні технології у військових і спеціальних задачах: Збірка матеріалів науково-технічного семінару. – Львів: Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного : Львів, 28 січня 2014 р. – С. 207-217.
  • Миклуш С.І., Гаврилюк С.А., Часковський О.Г., Король М.М. Дослідження рослинності на основі сканерних космічних знімків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.8. – С. 7-11.
  • Миклуш С.І., Гаврилюк С.А. Виділення „лісової маски” для Західного Лісостепу України // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2006. – Вип. 110. – С. 60-66.
  • Гаврилюк С.А., Миклуш С.І. Класифікація земель лісового фонду Західного Лісостепу України за матеріалами дистанційного знімання // Наук. вісн. НЛТУУ: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУУ. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 26-35.
  • Миклуш С.І., Гаврилюк С.А. Інформативність каналів космічних знімків Landsat-7 ETM+ для дешифрування рослинності // Наук. вісн. НЛТУУ: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУУ. – 2006. – Вип. 16.7. – С. 8-13.