Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент, старший науковий співробітник
Посада:
доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
Номер(и) телефону:

Коротка біографічна довідка

Гриник Георгій Георгійович народився 17 квітня 1973 року в м. Яремчі Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. У 1995 році закінчив з відзнакою Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю (УкрДЛТУ) “Лісове і садово-паркове господарство”, здобувши кваліфікацію “Інженер лісового господарства”. Кандидатську дисертацію захистив в липні 2000 р. в спеціалізованій вченій раді Національного аграрного університету (НАУ), м. Київ.
Науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування і лісова таксація отримав у 2014 р. У жовтні 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Ріст та продуктивність головних лісотвірних порід Українських Карпат залежно від особливостей рельєфу” (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ).
Гриник Г.Г. розпочав наукову діяльність у 1995 р. на посаді стажиста-дослідника в УкрДЛТУ (тепер Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України)). З листопада 1995 р. по листопад 1998 р. навчався в аспірантурі на кафедрі лісової таксації, лісовпорядкування і геодезії УкрДЛТУ. З грудня 1998 р. – молодший науковий співробітник, з червня 2000 р. – науковий співробітник, з лютого 2001 р. – старший науковий співробітник науково-дослідного сектора УкрДЛТУ. У квітні 2005 р. отримав учене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності “Лісовпорядкування і лісова таксація”. З квітня 2006 року переведений на посаду старшого наукового співробітника Ботанічного саду НЛТУ України. Учене звання доцента кафедри лісової таксації і лісовпорядкування отримав у квітні 2011 р. У зв’язку з реорганізацією Ботанічного саду з липня 2011 р. переведений на посаду інженера відділу лісівничо-ботанічних досліджень. З січня 2013 р. призначений на посаду начальника Редакційно-видавничого центру НЛТУ України. У грудні 2013 р. за результатами конкурсу обраний на посаду доцента кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Лісогосподарського факультету Національного лісотехнічного університету України.

Керівництво аспірантурою Гриник Г.Г. здійснює з 2011 р. Лауреат іменної премії голови облдержадміністрації та голови обласної ради для молодих науковців установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівщини, лауреат стипендії НАТО “Співробітництво заради миру”.

Гриник Г.Г. вільно володіє українською, польською, російською та англійською мовами.

Основні наукові інтереси

Основні напрямки наукових досліджень – просторова будова деревостанів; фітомаса надземної частини стовбура; математичне моделювання процесів росту деревостанів; підвищення продуктивності гірських і рівнинних лісів; біологічний моніторинг лісових екосистем. Підготовку фахівців здійснює за напрямами “Лісове та садово-паркове господарство”. Автор понад 115 наукових та навчально-методичних праць в галузях лісової таксації та лісовпорядкування, моніторингу стану лісів, геодезії та кадастру.

Дисципліни, що викладає

Основи геодезії та кадастру в екології, біометрія з основами статистики в екології.

Основні наукові праці

  • Lech P. Poziom zagrożenia lasów grzybami patogenicznymi / Lech P., Sierota Z., Hrynyk H. // Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2001 roku na podstawie badań monitoringowych. PIOS, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2002. – S. 72-89.
  • Hrynyk H. The forestry and forest inventory in Ukraine / Hrynyk H., Sopushynskyy І. // Proceedings of the International Workshop: “Forest management planning status and changes after political and economic transformations in Central Euripe”, Białowieża, Poland, 10-12 March 2004. – P. 105-119.
  • Hrynyk H. Wybrane aspekty gospodarki leśnej Ukrainy / Hrynyk H. // Leśne Prace Badawcze. – Warszawa : IBL. – 2005. – Nr 2. – S. 161-166.
  • Гриник Г.Г. Зміни щільності деревини стовбурів та надземна фітомаса середньовікових деревостанів бука лісового та ялини європейської на території державного підприємства “Міжгірське лісове господарство” / Гриник Г.Г., Задорожний А.І. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.8. – С. 14-25.
  • Гриник Г.Г. Аналіз санітарного стану гірських ялинників Івано-Франківщини у 2006-2009 р. на підставі моніторингового дослідження / Гриник Г.Г., Пукман В.В., Буній В.Я., Костриба М.В. // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2010. – Вип. 8. – С. 106-111.
  • Скробач Т.Б. Основи топографії : методичний посібник / Скробач Т.Б., Гриник Г.Г. – Дрогобич : Ред.-видавн. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету. – 2011. – 44 с.
  • Гриник Г.Г. Порівняльна характеристика експозиційно-орографічних моделей оптимально-продуктивних місцеположень ялинових, букових і ялицевих деревостанів в Українських Карпат / Гриник Г.Г. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 14-21.
  • Гриник Г.Г. Моделювання росту букових деревостанів Українських Карпат із врахування особливостей рельєфу місцевості друк / Гриник Г.Г. // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2012. – Вип. 10. – С. 126-130.
  • Пукман В.В. Биоразнообразие древостоев клена-явора в Украинских Карпатах / Пукман В.В., Гриник Г.Г. // Lucrari stintifice. – Chisinau, 2013. – Vol 36. – S. 162-167.
  • Гриник Г.Г. Вплив горизонтальної будови на товарну структуру соснових деревостанів у різних типах лісу / Гриник Г.Г., Громяк О.Ю., Шишкін А.В., Мосейчук П.П. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 14-25.