Каганяк Юліан Йосипович

 

Нуковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
професор кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 18 грудня 1972 року в м. Львові. У 1995 році з відзнакою закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – НЛТУ України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вищу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук отримав у 2000 році за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. Кандидатська дисертаційна робота була захищена у Національному аграрному університеті (НУБіП України, м. Київ) 11 травня 2000 року.

Науковий ступінь – доктор сільськогосподарських наук було присвоєно у 2008 році за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. Докторська дисертаційна робота на тему «Теоретичні та експериментальні основи прогнозу продуктивності лісових насаджень та оптимізації лісокористування» була захищена у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 4 квітня 2008 року. Вчене звання – доцент було присвоєно у 2010 році по кафедрі лісової таксації та лісовпорядкування Національного лісотехнічного університету України.

Каганяк Ю.Й. упродовж 1995-1996 рр. працював інженером МПП «Мета» (м. Пустомити, Львівська обл.). З 1996 до 1999 року навчався в аспірантурі при Українському державному лісотехнічному університеті (УкрДЛТУ). Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації працював на посадах асистента (1999-2005 рр.), старшого викладача (2005-2007 рр.) та доцента (з 2007 р.) кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Розроблення теоретичних засад прогнозу лісотаксаційних показників; адаптація нормативів продуктивності лісових насаджень до вимог ведення лісового господарства в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах; модифікація наукових, методологічних та теоретичних положень оптимізації користування лісом; обґрунтування параметрів моделі комплексного використання лісових ресурсів та корисних властивостей лісових екосистем; моделювання ефективної структури господарської організації лісового підприємства.

Дисципліни

Лісова таксація, біометрія, інвентаризація садово-паркових об’єктів, спеціальні види лісовпорядкування, кадастр, лісовпорядкування

Основні наукові праці

  • Каганяк Ю.Й. Короткотермінове прогнозування таксаційних показників соснового деревостану / Ю.Й. Каганяк // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.2. – С. 29-35.
  • Строчинський А.А. Концепція виділення рівнів продуктивності як теоретична основа раціонального лісокористування / А.А. Строчинський, Ю.Й. Каганяк // Науковий вісник НАУ: Лісівництво. Збірник наукових праць. – Київ: НАУ. – 2006. – Вип. 96. – С. 105-116.
  • Каганяк Ю.Й. Оптимізація лісокористування агрегованого на типологічній основі господарства / Ю.Й. Каганяк // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.2. – С. 31-38.
  • Каганяк Ю.Й. Парколісовпорядкування: навч. посіб. / Ю.Й. Каганяк, А.А. Строчинський, М.П. Горошко. – Львів: Тріада плюс. – 2009. – 360 с.
  • Каганяк Ю.Й. Тенденції та перспективи організації комплексного користування ресурсним потенціалом лісових екосистем / Ю.Й. Каганяк, А.І. Гузій // Наукові праці ЛАНУ: Збірник наукових праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 8. – С. 26-29.