ОСВІТНЬО – НАУКОВА ПРОГРАМА

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 205 “Лісове господарство”
галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”
Кваліфікація: доктор філософії в галузі “Аграрні науки та продовольство”
за спеціальністю 205 “Лісове господарство”


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки доктора філософії
галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”
спеціальності 205 “Лісове господарство”


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчального плану
Код та найменування спеціальності  205 – Лісове господарство
Рівень вищої освіти  третій (освітньо-науковий)
Спеціалізація лісознавство і лісівництво, лісові культури та фітомеліорація, лісова таксація та лісовпорядкування
Освітньо-наукова програма 205 – Лісове господарство


ЯКІСНИЙ СКЛАД ГРУПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ


ЯКІСНИЙ СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО


ЯКІСНИЙ СКЛАД ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО


ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти


ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти


ВІДОМОСТІ

про інформаційне забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти


ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти


НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ

Інституту лісового і садово-паркового господарства
Національного лісотехнічного університету України


ВІДГУКИ РОБОТОДАВЦІВ