Методична рада (МР) навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства – це колегіальний дорадчий орган, який забезпечує вирішення основних питань методичної складової навчальної, методичної та наукової діяльності інституту.

У своїй діяльності Методична рада керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України з питань освіти, нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного лісотехнічного університету України, наказами ректора, розпорядженнями директора Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства.

Основні завдання Методичної ради.

Реалізація політики університету у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, організація методичного забезпечення освітнього процесу в інституті, координація навчальної та методичної роботи інституту, кафедр, інших структурних підрозділів інституту, залучених до освітнього процесу.

Сприяння із забезпечення якості надання освітніх послуг згідно з галузевими стандартами вищої освіти для усіх спеціальностей, ступенів вищої освіти, за якими надаються освітні послуги в інституті та чинними документами Міністерства освіти і науки України.

Удосконалення змісту методичного забезпечення освітнього процесу в інституті з урахуванням тенденцій розвитку національної та Європейської системи освіти.

Аналіз навчальних планів, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, інноваційних методик, передових освітніх та нових інформаційних технологій, для впровадження в освітню діяльність інституту.

Основні функції Методичної ради.

Аналіз навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та розробка пропозицій щодо його удосконалення для усіх спеціальностей та ступенів вищої освіти, за якими надаються освітні послуги в інституті відповідно до галузевих та Європейських стандартів вищої освіти.

Аналіз концепції, змісту навчальних планів усіх спеціальностей та ступенів вищої освіти, за якими надаються освітні послуги в інституті відповідно до галузевих стандартів та чинних документів МОН України.

Розгляд та схвалення навчальної, навчально-методичної, наукової літератури, підручників і навчальних посібників.

Надання консультативної допомоги під час підготовки до видання навчальних посібників, монографій, навчально-методичних вказівок, тестів з навчальних дисциплін освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм усіх спеціальностей.

Узагальнення передового досвіду з навчальної та методичної роботи провідних фахівців відповідних галузей освіти з метою його використання у професійній підготовці студентів.

Основні права Методичної ради.

Пропонувати до обговорення найбільш важливі питання з організації освітнього процесу та методичної роботи.

Отримувати від кафедр та інших підрозділів необхідну інформацію, яка належить до компетенції ради.

За погодженням із завідувачами кафедр, залучати викладачів до рецензування навчально-методичної літератури.

Запрошувати на засідання ради гарантів освітніх програм, завідувачів кафедр, викладачів для надання інформації з питань, що належать до компетенції ради.

Залучати викладачів кафедр до підготовки питань, які розглядаються на засіданні ради згідно з планом її роботи.