Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства (кол. лісогосподарський факультет) – це організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ Національного лісотехнічного університету України без права юридичної особи, який об’єднує відповідні кафедри і лабораторії. Інститут діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту університету і Положення про навчальні підрозділи, Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень Ректора, ухвал Вченої ради університету та Вченої ради інституту.

Предмет діяльності:

 • освітня діяльність, яка охоплює навчальну, виховну, наукову, культурну та методичну сфери.

Напрями діяльності:

 • підготовка фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями рівнів вищої освіти бакалавра, магістра та наукових рівнів у співпраці з іншими підрозділами Університету;
 • проведення наукових досліджень;
 • науково-методична, організаційно-методична, виховна, культурно-освітня, інформаційна, видавнича діяльність;
 • профорієнтаційна робота;
 • співпраця з іноземними партнерами і міжнародними організаціями в рамках міжнародної діяльності Університету.

Завдання:

 • а) навчальна діяльність:
  • забезпечення умов для оволодіння системою знань;
  • прищеплення студентам навичок набуття знань, підготовка їх до професійної діяльності у певній галузі;
  • підготовка молоді до самостійної підприємницької діяльності за обраним фахом;
  • професійна орієнтація абітурієнтів, інформування їх про ситуацію на ринку зайнятості;
  • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників.
 • б) виховна діяльність:
  • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання студентів в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
  • формування соціально зрілої, творчої особистості;
  • органічний зв’язок освіти з світовою та національною історією, культурою, традиціями;
  • формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю та долю суспільства, держави і людства;
  • виховання морально, психічно і фізично здорових громадян;
  • дотримання загальноприйнятих етичних норм, створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами і студентами.
 • в) наукова і науково-методична діяльність:
  • проведення наукових досліджень;
  • визначення методів, форм і засобів навчально-виховного процесу;
  • організація підготовки підручників, навчальних посібників;
  • організація та проведення інститутських, міжкафедральних наукових і науково-методичних нарад.

Навчальна діяльність

Лісогосподарський факультет (сьогодні – ННІ лісового і садово-паркового господарства) створений у складі Львівського лісотехнічного інституту у 1949 р., продовжує глибокі історичні традиції лісівничої освіти в Західній Україні, готує фахівців для всіх регіонів України. Інститут готує фахівців лісового, садово-паркового, мисливського господарств та архітектури наступних рівнів:

бакалаврів за спеціальностями:

 • 205 – Лісове господарство (окремо спеціалізація мисливське господарство);
 • 206 – Садово-паркове господарство;
 • 191 – Архітектура та містобудування (спеціалізація ландшафтна архітектура)

магістрів за спеціальностями:

 • 205 – Лісове господарство (окремо спеціалізація мисливське господарство);
 • 206 – Садово-паркове господарство;
 • 191 – Архітектура та містобудування (спеціалізація ландшафтна архітектура).

В інституті підготовка фахівців проводиться за денною та заочною формами навчання. Здійснювати підготовку спеціалістів на високому професійному рівні дає можливість належна матеріально-технічна база. В навчальному процесі широко застосовуються технічні засоби навчання. На кафедрах інституту діють вісім науково-дослідних лабораторій. Навчальну практику студенти проходять у ДП «Страдчівський НВЛК», природному заповіднику „Розточчя”, ботанічному саду університету, лісоекологічних стаціонарах університету (Моршин, Східниця, Шацьк), у передових лісогосподарських підприємствах України. Кафедри інституту мають філіали на базі Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва, інституту екології Карпат НАН України, підприємств Львівського та Івано-Франківського обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Навчальний процес та науково-дослідну роботу в університеті забезпечують досвідчені педагоги-викладачі, вчені, серед них: 14 професорів, докторів наук, 62 доцентів, кандидатів наук. За останні 3 роки в Інституті лісового і садово-паркового господарства захищено 4 докторських та 15 кандидатських дисертацій. Співробітники ІЛСПГ (професори Миклуш С.І., Кучерявий В.П.) очолюють робочі групи з розробки стандартів освіти бакалаврів та магістрів з лісового господарства, садово-паркового господарства, ландшафтної архітектури.

В практику лісового господарства широко впроваджуються наукові розробки співробітників інституту, які спрямовані на підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових насаджень, вдосконалення обліку лісових ресурсів та раціонального їх використання, екологічний моніторинг, збереження генофонду деревних та чагарникових рослин, формування комплексної зеленої зони міст та об’єктів ландшафтної архітектури, містобудування. Викладачами кафедр підготовлено та опубліковано підручники та посібники з переважної більшості навчальних дисциплін, зокрема геодезії, дендрології, зоології, біометрії, лісової таксації, геоінформаційних систем у лісовому господарстві, дистанційного зондування Землі в лісовому господарстві, недеревної продукції лісу, підсочки деревних порід, генетики, лісових культур, землеробства, екології, озеленення населених місць тощо.