Установчі документиОсвітній процесОсвітні програми

СТАТУТ Національного лісотехнічного університету України
СТРАТЕГІЯ і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності
ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування
ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу за дистанційною формою
ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (зі змінами та доповненнями)
ПОЛОЖЕННЯ про організацію проведення практики студентів
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
ПРАВИЛА призначення і виплати стипендій та премій студентам, аспірантам і докторантам
ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
ПОЛОЖЕННЯ про відрахування, переривання навчання та надання академічної відпустки, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти
ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчання студентів за міжнародними програмами подвійних дипломів
ПОЛОЖЕННЯ організації навчання студентів за індивідуальними графіками
ПОЛОЖЕННЯ про вивчення вибіркових навчальних дисциплін
ПОЛОЖЕННЯ про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток
ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про організацію науково-дослідної роботи студентів
ПОЛОЖЕННЯ про застосування державної мови в освітньому процесі
ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти
ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність
ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти
ПОЛОЖЕННЯ про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів

ПОЛОЖЕННЯ про розроблення освітніх програм
ПОЛОЖЕННЯ про розроблення силабусів навчальних дисциплін
Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм