ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в НЛТУ України
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам
ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування в НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у Національному лісотехнічному університеті України
ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Національному лісотехнічному університеті України
ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
ПОЛОЖЕННЯ про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у Національному лісотехнічному університеті України
ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”
ПОЛОЖЕННЯ про надання платних послуг у Національному лісотехнічному університеті України
ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”
СИСТЕМА національно-патріотичного виховання студентів Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”
ПАМ'ЯТКА студентам призовникам з питань військового обов'язку і військової служби
ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти
ПОЛОЖЕННЯ про розроблення силабусів навчальних дисциплін