Дебринюк Юрій Михайлович

 

Нуковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
професор кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України
Номер телефону:
(067) 195-78-36
 

Scopus   Orcid   Google Scholar

 

Коротка біографічна довідка

Народився 13 вересня 1960 р. в с. Яворові Косівського р-ну Івано-Франківської обл. Яворівську середню школу закінчив у 1977 р. із золотою медаллю.

У січні 1978 р. успішно склав вступний екзамен з математики і став студентом заочного відділення Львівського лісотехнічного інституту за спеціальністю “Лісове господарство”. Восени 1979 р. достроково склав сесію за ІІ курс інституту і був призваний на строкову військову службу, яку проходив на посадах рядового та сержантського складу Бакинського, пізніше – Закавказького військового округу ППО. Службу завершив у званні старшого сержанта.

Після служби в армії продовжив трудову діяльність у Верховинському лісокомбінаті на посаді помічника лісничого Верховинського л-ва.

Навчання у Львівському лісотехнічному інституті закінчив у травні 1985 р. із червоним дипломом і був рекомендований рішенням ДЕКу на навчання в аспірантуру.

Протягом аспірантського терміну навчання (1985-1988 р.) завершив написання кандидатської дисертації, яку успішно захистив у березні 1989 р. З цього часу і до початку 1992 року працював на посадах молодшого наукового, наукового, старшого наукового та повідного наукового співробітника науково-дослідного сектору Львівського лісотехнічного інституту.

На початку 1992 р. за конкурсом був обраний на посаду асистента кафедри генетики, лісових культур і деревинознавства, а в 1994 р. – на посаду доцента кафедри лісових культур і деревинознавства Українського державного лісотехнічного університету. З липня 2000 р. і по цей час, у зв’язку з реорганізацією лісогосподарського факультету, працював доцентом, а з 2008 р. – професором кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України.

У березні 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.

Одружений, батько трьох дітей.

Є автором і співавтором близько 200 наукових робіт з проблем лісовідновлення, чотирьох навчальних посібників і двох підручників для ВНЗ з питань лісонасінної, лісорозсадницької та лісокультурної справи, трьох практичних рекомендацій, однієї монографії з питань районування територій та більше десяти науково-методичних розробок для студентів напряму “Лісове і садово-паркове господарство”.

Основні наукові інтереси

Удосконалення та розробка раціональної технології створення і вирощування високопро­дуктивних штучних насаджень за участю аборигенних лісотвірних порід та порід-екзотів; опрацювання теоретичних, методологічних і техноло­гічних засад створення й вирощування плантаційних лісових насаджень як об’єктів невичерпного виробництва енергетичної біомаси; обгрунтування методологічних засад визначення ресурсного потенціалу лісових насаджень; розробка методичних підходів до регіональних районувань територій.

Дисципліни

Викладає навчальні дисципліни: на кваліфікаційному рівні «Бакалавр» – «Лісові культури», «Декоративні розсадники», «Лісовідновлення та лісорозведення»; на кваліфікаційному рівні «Магістр» – «Сучасні технології лісокультурного виробництва».

Основні наукові праці

Підручники:

 • Калінін М.І. Лісове коренезнавство : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Калінін М.І., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М. – Львів: УкрДЛТУ, 1998. – 336 с.
 • Лісові культури : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Гордієнко М.І., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М., Маурер В.М.]; за ред. д-ра с.-г. наук проф. М.М. Гузя. – Львів: Камула, 2006. – 608 с.

Навчальні посібники:

 • Дебринюк Ю.М. Лісові культури рівнинної частини західного регіону України : моногр. / Ю.М. Дебринюк, І.І. М’якуш. – Львів: Світ, 1993. – 296 с.
 • Дебринюк Ю.М. Лісові культури. Методи і способи їх створення у типах лісу західного регіону України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]  / Ю.М. Дебринюк. – К.: ІСДОУ, 1994. – 168 с.
 • Лісовирощування в західному регіоні України [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Дебринюк Ю.М., Осмола М.Х., М’якуш І.І., Мельник О.С.]. – Львів: Світ, 1994. – 408 с.
 • Лісове насінництво [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В.]. – Львів: Камула, 1998. – 432 с.

Монографії:

 • Дебринюк Ю.М. Лісокультурне районування Західного Лісостепу України : моногр. / Ю.М. Дебринюк. – Львів: Камула, 2003. – 248 с.

Навчально-методичні публікації:

 • Дебринюк Ю.М. Методичні вказівки для самостійної роботи при розробці курсового проекту з декоративного розсадника студентів напрямку підготовки 090103 «Лісове та садово-паркове господарство» спеціальності 6.04.0103 «Садово-паркове господарство» стаціонарної та заочної форм навчання / Дебринюк Ю.М., Кузьович В.С., М’якуш І.І. – Бережани: БАТІ, 2008. – 87 с.
 • Дебринюк Ю.М. Методичні вказівки з розробки курсового проекту декоративного розсадника для студентів напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» спеціальності «Садово-паркове господарство» стаціонарної та заочної форм навчання  / Ю.М. Дебринюк. – Львів: РВЦ НЛТУ України, 2010. – 84 с.
 • Дебринюк Ю.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з виконання курсової роботи з дисципліни «Лісові культури» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.09010301 «Лісове господарство», напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»  / Ю.М. Дебринюк, Г.Г. Крамарець. – Львів: РВЦ НЛТУ України, 2011. – 40 с.

Наукові статті:

 • Дебринюк Ю.М. Посівні якості насіння ялиці білої у лісових насадженнях західного регіону України. Лісівництво і агролісомеліорація. 2013. Вип. 123.  С. 13-21.
 • Дебринюк Ю.М. Розповсюдження та формове розмаїття Larix decidua Mill. Праці наук. тов. ім. Шевченка. Еколог. зб.: Сучасні проблеми дослідження та збереження біорозмаїття. На пошану проф. І. Верхратського. 2014. Т.XХХІХ. С.181-192.
 • Дебринюк Ю.М. Формова різноманітність і життєвий стан Picea abies [L.] Karst. у Західному Лісостепу України. Журнал агробіології та екології. Львів. національний. аграр. ун-т, 2014. Т. 4. № 1. С. 97-102.
 • Дебринюк Ю.М. Лісівничо-таксаційні аспекти культивування ялиново-модринових насаджень у Західному Лісостепу України. Наукові праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. 2014. Вип. 12. С. 99-108.
 • Дебринюк Ю.М. Особливості посівних якостей насіння Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco у насадженнях західного регіону України. Наукові праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. 2015. Вип. 13. С. 114-119.
 • Дебринюк Ю.М., Криницький Г.Т., Целень Я.П. Технологія вирощування плантаційних лісових насаджень у західному регіоні України: моногр. Львів: Камула, 2016. 160 с.
 • Дебринюк Ю.М., С.О. Белеля Формова різноманітність і життєвий стан модрини у насадженнях Західного Полісся. Наукові праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. 2016. Вип. 14. С. 117-125.
 • Белеля С.О., Ю.М. Дебринюк. Культивування видів роду Larix L. у штучних насадженнях Західного Полісся України: моногр. Львів: Галицька видавнича спілка, 2017. 444 с.
 • Debrynyuk Yu.M. Plantation Forestry and energy plantations in Ukraine: resource potential and development prospects. The Scientific Bulletin of UNFU. 2017. 27 (8).  P. 45-51.
 • Дебринюк Ю.М. Модрина та ялиця в штучних насадженнях Прикарпаття і Карпат: лісівничо-таксаційна характеристика та особливості росту. Наукові праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. 2018. Вип. 16. С. 50-61.
 • Дебринюк Ю.М. Вплив лісових насаджень плантаційного типу на водно-фізичні властивості грунту в умовах Західного Лісостепу України. Наукові праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. 2018. Вип. 17. С. 26-36.
 •  Плантаційне лісовирощування промислового і енергетичного призначення: концептуальні засади, технологічні особливості та перспективи: моногр. / Я.Д. Фучило, Ю.М. Дебринюк, Ф.М. Бровко, Ю.І. Гайдa, М.В. Сбитна, Д.Я. Фучило.  Київ: ЦП «Компринт», 2018. 321 с.
 • Дебринюк Ю.М., Распопіна С.П. Вплив лісових насаджень плантаційного типу на показники родючості лісових грунтів в умовах Західного Лісостепу України. Наукові праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. 2019. Вип. 18. С. 35-45.
 • Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д. Плантаційні лісові насадження в Україні: концептуальні засади, ресурсний потенціал та енергетичне використання: моногр. Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. – 504 с.
 • Дебринюк Ю.М. Вплив фітоценотичних умов на нагромадження деревини  насадженнями за участю Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco у західному регіоні України. Наукові праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. 2019. Вип. 19. С. 33-49.