Сьогодні на кафедрі здійснюють наукову та педагогічну діяльність

  • морфолого-таксаційна структура та біометрична оцінка лісів; аспекти багатоцільового лісокористування (професор С.І. Миклуш);
  • дослідження морфологічних особливостей та продуктивності букових деревостанів (доцент І.С. Ільків);
  • оцінка динаміки лісостанів у зоні інтенсивного ведення лісового господарства (доцент П.Г. Хомюк);
  • формування гірських смеречняків (доцент М.М. Король);
  • оцінка динаміки гірських ялицевих лісостанів (інженер В.В. Гаврилюк);
  • просторово-параметрична структура змішаних насаджень (професор Ю.Й. Каганяк);
  • дистанційна оцінка лісів та ГІС-технології (доцент О.Г. Часковський);
  • структурний потенціал букових лісів Прикарпаття (доцент В.М. Куриляк).

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлені та опубліковані 18 навчальних підручників і посібників з більшості дисциплін. Зокрема, професорами Горошком М.П., Миклушем С.І. та доцентом Хомюком П.Г. опублікована “Біометрія”, професором Громом М.М. – “Мисливське впорядкування”, “Лісова таксація”, проф. Цуриком Є.І. “Лісова таксація” та “Лісовпорядкування”, проф. Миклушем С.І, доцентами Гаврилюком С.А. та Часковським О.Г. навчальний посібник “Дистанційне зондування Землі в лісовому господарстві”.

Кафедра має значні напрацювання в науково-дослідній роботі. Заслуженим діячем науки і техніки України професором Я.О. Сабаном започаткований науковий напрям з таксації лісу та організації систем лісового господарства. Ним розроблені правила рубань головного користування у Карпатах, нормативні матеріали з будови, ходу росту і товарної структури насаджень на типологічній основі, вивчалась екологія гірських екосистем.

Опрацювання нормативів та систем ведення лісового господарства за матеріалами постійних або тимчасових пробних площ, закладених у Карпатському реґіоні, на Розточчі і Поліссі, Західному Лісостепу продовжують професори Горошко М.П., Миклуш С.І.

З проблем організації і ведення лісового господарства опубліковано понад 700 робіт. За результатами досліджень захищено 17 кандидатських і 2 докторські дисертації, опубліковано 3 монографії, чотири навчальні посібники, отримані дані увійшли у два збірники нормативно-довідкових матеріалів.

Під керівництвом проф. М.П. Горошка розвивається напрям з морфолого-таксаційного аналізу лісів і біометричної їх оцінки. У цьому керунку працюють доктор наук Ю.Й.Каганяк і кандидати наук П.Г.Хомюк, Г.Г.Гриник, О.Г.Часковський, наукові працівники Є.Т.Бродович, В.В.Костишин, Ю.С.Миклуш, В.М. Савчин, Часковська Н.І. Дослідження здійснюються на тимчасових і постійних пробних площах. За методикою М.П. Горошка закладені стаціонари в букових, ялицевих, смерекових насадженнях Карпат, а також в оптимальних насадженнях основних типів лісу заходу України. За матеріалами досліджень з проблем морфолого-таксаційного аналізу лісів захищено 1 докторську і 9 кандидатських дисертацій та опубліковано понад 300 друкованих праць.

На кафедрі функціонують три науково-дослідні лабораторії: проблеми таксації та організації лісового господарства (керівник – С.І. Миклуш), оцінки лісових ресурсів (керівник – М.П. Горошко). Функціонує філіал кафедри на базі УкрНДІ гірського лісівництва, який очолює доцент А.М. Гаврусевич.

Специфіка навчальних дисциплін та наукової роботи вимагала відповідної бази, яка була модернізована. Здійснено три випуски зі спеціалізації “Лісовпорядкування і лісова таксація”. Забезпечення навчального процесу здійснює навчально-допоміжний персонал у складі: Я.І. Прокопович, І.П. Савич, С.В. Портах.

Науково-педагогічні працівники періодично проходять стажування у провідних навчальних та наукових закладах і установах Австрії, Польщі, Німеччини, Швейцарії, США, Чехії, Швеції тощо.