Сьогодні на кафедрі здійснюють наукову та педагогічну діяльність

 • морфолого-таксаційна структура та біометрична оцінка лісів (професор М.П. Горошко);
 • аспекти багатоцільового лісокористування (професор С.І. Миклуш);
 • дослідження росту і приросту лісів Полісся (професор Б.М. Дзядевич);
 • дослідження росту лісових культур при внесенні мінеральних добрив (професор М.М. Гром);
 • дослідження морфологічних особливостей та продуктивності букових деревостанів (доцент І.С. Ільків);
 • оцінка динаміки лісостанів у зоні інтенсивного ведення лісового господарства (доцент П.Г. Хомюк);
 • методи оцінок похибок геодезичних вимірювань (старший викладач М.О. Мельничук);
 • формування гірських смеречняків (доцент М.М. Король);
 • оцінка динаміки гірських ялицевих лісостанів (асистент В.В. Гаврилюк);
 • просторово-параметрична структура змішаних насаджень (професор Ю.Й. Каганяк);
 • дистанційна оцінка лісів та ГІС-технології (доцент О.Г. Часковський);
 • структурний потенціал букових лісів Прикарпаття (доцент В.М. Куриляк);
 • організація лісокористування в букових лісах Заходу України (старший викладач М.М. Бусько).

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлені та опубліковані 18 навчальних підручників і посібників з більшості дисциплін. Зокрема, професорами Горошком М.П., Миклушем С.І. та доцентом Хомюком П.Г. опублікована “Біометрія”, професором Громом М.М. – “Мисливське впорядкування”, “Лісова таксація”, проф. Цуриком Є.І. “Лісова таксація” та “Лісовпорядкування”, проф. Миклушем С.І, доцентами Гаврилюком С.А. та Часковським О.Г. навчальний посібник “Дистанційне зондування Землі в лісовому господарстві”.

Кафедра має значні напрацювання в науково-дослідній роботі. Заслуженим діячем науки і техніки України професором Я.О. Сабаном започаткований науковий напрям з таксації лісу та організації систем лісового господарства. Ним розроблені правила рубань головного користування у Карпатах, нормативні матеріали з будови, ходу росту і товарної структури насаджень на типологічній основі, вивчалась екологія гірських екосистем.

Опрацювання нормативів та систем ведення лісового господарства за матеріалами постійних або тимчасових пробних площ, закладених у Карпатському реґіоні, на Розточчі і Поліссі, Західному Лісостепу продовжують професори Цурик Є.І., Горошко М.П., Миклуш С.І.

З проблем організації і ведення лісового господарства опубліковано понад 700 робіт. За результатами досліджень захищено 17 кандидатських і 2 докторські дисертації, опубліковано 3 монографії, чотири навчальні посібники, отримані дані увійшли у два збірники нормативно-довідкових матеріалів.

Під керівництвом проф. М.П. Горошка розвиваєгься напрям з морфолого-таксаційного аналізу лісів і біометричної їх оцінки. У цьому керунку працюють доктор наук Ю.Й.Каганяк і кандидати наук П.Г.Хомюк, Г.Г.Гриник, О.Г.Часковський, наукові працівники Є.Т.Бродович, В.В.Костишин, Ю.С.Миклуш, В.М. Савчин, Часковська Н.І. Дослідження здійснюються на тимчасових і постійних пробних площах. За методикою М.П. Горошка закладені стаціонари в букових, ялицевих, смерекових насадженнях Карпат, а також в оптимальних насадженнях основних типів лісу заходу України. За матеріалами досліджень з проблем морфолого-таксаційного аналізу лісів захищено 1 докторську і 9 кандидатських дисертацій та опубліковано понад 300 друкованих праць.

На кафедрі також розвивається напрям з проблем геодезичних вимірювань. Засновник – професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, автор понад 100 наукових праць П.В.Павлів.

Тематика наукових робіт пов’язана з актуальними питаннями сучасності:

 • проблеми високоточного нівелювання;
 • вивчення сучасних рухів Земної кори;
 • дослідження методів урахування нівелірної рефракції;
 • комплексне дослідження сезонних деформацій Земної поверхні;
 • урахування впливу гравітаційного поля Землі і температурних ефектів на результати високоточного нівелювання.

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 190 робіт, захищено одну докторську і чотири кандидатські дисертації. Опубліковано 4 монографії і 1 навчальний посібник.

На кафедрі функціонують три науково-дослідні лабораторії: проблеми таксації та організації лісового господарства (керівник – С.І. Миклуш), проблеми геодезичних вимірювань (керівник – М.О. Мельничук), оцінки лісових ресурсів (керівник – М.П. Горошко). Функціонує філіал кафедри на базі УкрНДІ гірського лісівництва, який очолює доцент А.М. Гаврусевич.

Специфіка навчальних дисциплін та наукової роботи вимагала відповідної бази, яка була модернізована. Здійснено три випуски зі спеціалізації “Лісовпорядкування і лісова таксація”. Забезпечення навчального процесу здійснює навчально-допоміжний персонал у складі: Я.І. Прокопович, І.П. Савич, О.П. Мельник, С.В. Портах.

Науково-педагогічні працівники періодично проходять стажування у провідних навчальних та наукових закладах і установах Австрії, Польщі, Німеччини, Швейцарії, США, Чехії, Швеції тощо.